Mitsubishi Inverters-FREQROL - Options
Options (Brake resistors, filters, chokes etc.)
Model Funtion  Price (VND) 
FR-DU07 Bộ cài đặt thông số tiêu chuẩn theo Biến tần  
FR-PU07 Bộ cài đặt thông số mở rộng dùng cho biến tần A700, F700 series           4,811,000
FR-PU07BB Bộ cài đặt thông số mở rộng có tích hợp Pin         14,311,000
FR-PU04 Bộ cài đặt thông số mở rộng dùng cho biến tần A500, F500, S500…           3,513,000
FR-PA07 Bộ cài đặt thông số mở rộng dùng cho biến tần E700 series           2,023,000
FR-CB201 Cáp kết nối với bộ cài đặt thông số mở rộng -  1M           1,378,000
FR-CB203 Cáp kết nối với bộ cài đặt thông số mở rộng -  3M           2,023,000
FR-CB205 Cáp kết nối với bộ cài đặt thông số mở rộng -  5M           2,662,000
FR-ADP OPERATION PANEL CONNECTION CONNECTOR               890,000
FR-A7NC Bo truyền thông CC-LINK         14,311,000
FR-A7NL Bo truyền thông LONWORKS         15,135,000
FR-A7ND Bo truyền thông DeviceNet         23,845,000
FR-A7NP Bo truyền thông PROFIBUS-DP         25,683,000
FR-A7NC-Ekit Bo truyền thông CC-LINK, dùng cho biến tần E700 series         14,311,000
FR-A7NL-Ekit Bo truyền thông LONWORKS, dùng cho biến tần E700 series         15,135,000
FR-A7ND-Ekit Bo truyền thông DeviceNet, dùng cho biến tần E700 series         23,845,000
FR-A7NP-Ekit Bo truyền thông PROFIBUS-DP, dùng cho biến tần E700 series         25,683,000
FR-A7AP Bo ENCODER           3,632,000
FR-A7AX Bo chức năng ngõ vào số 16 bit           4,218,000
FR-A7AR-Ekit Bo chức năng ngõ ra Relay dùng cho biến tần E700 Series           4,218,000
FR-A7AX-Ekit Bo chức năng ngõ vào số 16 bit dùng cho biến tần E700 Series           4,218,000
FR-BSF01 Lọc nhiễu dùng cho biến tần công suất thấp (< 3.7kW)           2,525,000
FR-BLF Lọc nhiễu           8,329,000
FR-A7AR Bo chức năng ngõ ra Relay           4,771,000
FR-A7AY Bo chức năng ngõ ra ANALOG mở rộng           6,241,000
DC Reactor
Model capacity [kW] Width(mm) Depth (mm) Height(mm)  Price (VND) 
FR-HEL-0.4K 0.4 70 61 71           4,112,000
FR-HEL-0.75K 0.75 85 61 81           4,619,000
FR-HEL-1.5K 1.5 85 70 81           5,133,000
FR-HEL-2.2K 2.2 85 70 81           5,648,000
FR-HEL-3.7K 3.7 77 82 92           6,162,000
FR-HEL-5.5K 5.5 77 92 92           7,446,000
FR-HEL-7.5K 7.5 86 98 113           8,987,000
FR-HEL-11K 11 105 112 133         10,786,000
FR-HEL-15K 15 105 115 133         12,842,000
FR-HEL-18.5K 18.5 105 165 93         15,405,000
FR-HEL-22K 22 105 175 93         16,947,000
FR-HEL-30K 30 114 200 100         22,593,000
FR-HEL-37K 37 133 195 117         23,364,000
FR-HEL-45K 45 133 205 117         30,565,000
FR-HEL-55K 55 133 209 132         32,364,000